130

Kiedy można wznowić postępowanie…?

Zasadniczo instytucja wznowienia postępowania odnosi się do sytuacji, gdy postępowanie jest już zakończone prawomocnym wyrokiem. Wznowienie może też jednak dotyczyć spraw zakończonych prawomocnie nakazem zapłaty albo – czasami – również postanowieniem.

I już w tym miejscu ważna informacja!

Postępowanie można wznowić jedynie wówczas, gdy przepis ustawy daje taką możliwość! Krótko mówiąc- musi zaistnieć któraś z ustawowo określonych przesłanek, by móc żądać wznowienia.

Co to za przesłanki wznowienia postępowania?

Przykładowo:

  • gdy wyrok został oparty na dokumencie przerobionym lub podrobionym;
  • gdy w składzie sądu orzekającego uczestniczyła osoba nieuprawniona (np. orzekała osoba, która nie jest sędzią lub nie jest ławnikiem);
  • gdy w sprawie orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy (np. gdy był małżonkiem, dzieckiem, rodzicem jednej ze stron);
  • gdy strona była pozbawiona możliwości działania – wskutek naruszenia przepisów prawa;
  • gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dany przepis jest niezgodny z Konstytucją a na podstawie tego właśnie przepisu sąd wydał orzeczenie;
  • gdy strona już po uprawomocnieniu się wyroku dowie się o pewnych okolicznościach faktycznych lub wykryje pewne dowody, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy.

Trzy ostatnie z wymienionych wyżej przykładów w mojej praktyce występowały -jak dotąd- najczęściej.

Myślę, że te przykłady unaoczniły Wam, że sytuacje, które dają postawę do wznowienia postępowania nie występują zbyt często, że jest to wyjątkowa procedura.

Zwróciliście zapewne również uwagę na to, że wznowienie może wchodzić w grę jedynie wówczas, gdy postępowanie zostanie już prawomocnie zakończone (czyli po wyczerpaniu toku instancji).

Czy jest jakieś ograniczenie czasowe gdy chodzi o żądanie wznowienia? Odpowiedź poznacie w następnym wpisie, do lektury którego już teraz serdecznie zapraszam!

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz