14
523

Wznowienie postępowania- kiedy?

Zasadniczo instytucja wznowienia postępowania odnosi się do sytuacji, gdy postępowanie jest już zakończone prawomocnym wyrokiem. Wznowienie może też jednak dotyczyć spraw zakończonych prawomocnie nakazem zapłaty albo – czasami – również postanowieniem.

I już w tym miejscu ważna informacja!

Postępowanie można wznowić jedynie wówczas, gdy przepis ustawy daje taką możliwość! Krótko mówiąc- musi zaistnieć któraś z ustawowo określonych przesłanek, by móc żądać wznowienia.

Co to za przesłanki wznowienia postępowania?

Przykładowo:

  • gdy wyrok został oparty na dokumencie przerobionym lub podrobionym;
  • gdy w składzie sądu orzekającego uczestniczyła osoba nieuprawniona (np. orzekała osoba, która nie jest sędzią lub nie jest ławnikiem);
  • gdy w sprawie orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy (np. gdy był małżonkiem, dzieckiem, rodzicem jednej ze stron);
  • gdy strona była pozbawiona możliwości działania – wskutek naruszenia przepisów prawa;
  • gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dany przepis jest niezgodny z Konstytucją a na podstawie tego właśnie przepisu sąd wydał orzeczenie;
  • gdy strona już po uprawomocnieniu się wyroku dowie się o pewnych okolicznościach faktycznych lub wykryje pewne dowody, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy.

Trzy ostatnie z wymienionych wyżej przykładów w mojej praktyce występowały -jak dotąd- najczęściej.

Myślę, że te przykłady unaoczniły Wam, że sytuacje, które dają postawę do wznowienia postępowania nie występują zbyt często, że jest to wyjątkowa procedura.

Zwróciliście zapewne również uwagę na to, że wznowienie może wchodzić w grę jedynie wówczas, gdy postępowanie zostanie już prawomocnie zakończone (czyli po wyczerpaniu toku instancji).

Czy jest jakieś ograniczenie czasowe gdy chodzi o żądanie wznowienia? Odpowiedź poznacie w następnym wpisie, do lektury którego już teraz serdecznie zapraszam!

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Pozostaw komentarz