17
544

Nakaz zapłaty nie w sądzie, ale u notariusza…?

Być może już wkrótce będzie można uzyskać nakaz zapłaty u notariusza.

Prowadzone są bowiem aktualnie prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Jakie w szczegółach będą zasady wydawania i w ogóle funkcjonowania notarialnych nakazów zapłaty (taką nazwę wnioskodawca proponuje w projekcie) dowiemy się gdy proces legislacyjny zostanie ukończony (aktualnie prowadzone prace nad projektem są na etapie konsultacji publicznych i na ostateczną wersję ustawy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać), jednakże- zdaje się- istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nakazy rzeczywiście będą wydawane nie tylko przez sady, ale także przez notariuszy.

Krótko podam Wam zatem, jak funkcjonowanie notarialnych nakazów zapłaty na wyglądać w praktyce.

Notarialny nakaz zapłaty w praktyce

Otóż notarialny nakaz zapłaty wydawany ma być na wniosek złożony w formie pisemnej w kancelarii notarialnej. Oczywiście wniosek można będzie złożyć przez pełnomocnika (wówczas jednak należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w oryginale lub jego wierzytelny odpis- czyli tak jak to robimy w sądzie).

Na marginesie dodam, że osoba wnosząca o wydanie notarialnego nakazu zapłaty nie jest przy tym nazywana powodem (jak w sądzie), ale po prostu „wnioskodawcą”, natomiast druga strona, nie jest nazywana pozwanym (jak w sądzie), ale „osobą zobowiązaną do wykonania notarialnego nakazu zapłaty”. Jest to skądinąd logiczne.

Wniosek nie będzie oczywiście darmowy- podlegać będzie opłacie (taksie notarialnej). Gdy notarialny nakaz zapłaty zostanie wydany, będzie musiał zostać przez notariusza niezwłocznie zarejestrowany. Projekt przewiduje bowiem utworzenie rejestru notarialnych nakazów zapłaty. W rejestrze ma się znaleźć m.in. treść roszczenia objętego notarialnym nakazem zapłaty, co ma zapobiec wydawaniu kilku nakazów w stosunku do tego samego roszczenia.

Po doręczeniu notarialnego nakazu zapłaty osobie zobowiązanej do jego wykonania, przysługuje jej uprawnienie do złożenia sprzeciwu, ma na to czas 2 tygodnie, a gdy złoży skutecznie sprzeciw, nakaz traci moc (Czy nie przypomina Wam to czegoś…? Jeżeli nie- zajrzyjcie TUTAJ i TUTAJ).

Sprzeciw wnosi się do notariusza, który ma obowiązek przekazać sprawę niezwłocznie do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby zobowiązanej do wykonania notarialnego nakazu zapłaty.

Jak widzicie, po ewentualnym wniesieniu sprzeciwu, sprawa będzie rozpoznawana przez sąd.

Klauzula wykonalności

Co ciekawe- notariusze uzyskać mają także prawo do wydawana klauzul wykonalności na notarialne nakazy zapłaty, jednakże – co ważne- klauzuli nie może nadać ten sam notariusz, który wydał dany notarialny nakaz zapłaty.

Czy ta nowelizacja w zakresie wydawania nakazów zapłaty jest pożądana? Według mnie- tak.

Z pewnością odciąży sądy i – jak się zdaje- sprawę będzie można załatwić (czyli uzyskać nakaz) od ręki. Ciekawa tylko jestem, jak notariusze poradzą sobie z doręczaniem nakazów… Pożyjemy, zobaczymy. Czekam na dalsze postępy w pracy nad projektem, będę Was informowała o istotnych zmianach.

Pokaż komentarze

2 komentarze

  1. januszk6 8 lutego 2017
  2. Virtual Private Server 13 kwietnia 2017

Pozostaw komentarz